Skip to main content

Algemene Voorwaarden van HIBS, onderdeel van H.I.B.S. B.V., gevestigd te Haarlem.

Versie geldig vanaf 1 december 2019.

Artikel 1. Algemeen

1.3 Onder HIBS wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: www.hibsbv.nl
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen HIBS en de klant. Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de levering- en/of betalingsvoorwaarden. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
1.3 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met HIBS voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door HIBS erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkom
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
1.7 De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
1.8 Deze Algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar ten kantore van HIBS.

 Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door HIBS
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden HIBS eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door HIBS of een door HIBS verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze            schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn HIBS en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van HIBS gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 HIBS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te    begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging 

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.
3.2 HIBS garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen met inachtneming van artikel 3.4
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.4 De vermelde prijzen zullen na het tot stand komen van de overeenkomst niet gewijzigd worden, tenzij de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de levering langer is dan drie maanden en er gronden aanwezig zijn tot het aanpassen van de prijzen.

Artikel 4. Levering

4.1 Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL of een andere koeriersdienst verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen.
4.2 HIBS doet zijn best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Een door HIBS opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen.
Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5. Retourrecht/herroeping

5.1 U mag het product, mits ongebruikt, altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen retourneren. Dit kunt u doen zoals omschreven in onze retourprocedure op de retourpagina.
U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Het product kan alleen in nieuw staat, in de originele verpakking worden geretourneerd. Een product met gebruikssporen kunt u niet retourneren
5.2 HIBS dient voorafgaand aan de retourzending per E-mail op de hoogte gesteld te worden van de zending. Het E-mail adres is: info@hibsbv.nl
5.3 HIBS betaalt binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourzending het aankoopbedrag terug. U wordt terugbetaald volgens de oorspronkelijke vorm van betaling. De verzendkosten voor het retourneren van een artikel komen voor uw eigen rekening.
5.4 Ongefrankeerde zendingen kunnen wij niet in ontvangst nemen.
5.5 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door HIBS in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op HIBS over.
5.6 Artikelen die op maat zijn gemaakt (conform uw instructies) vallen niet onder het herroepingsrecht en kunt u niet ruilen of retourneren.
5.7 U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Artikel 6. Overmacht 

6.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop HIBS geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij HIBS en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
6.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HIBS de verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door HIBS niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6.4 Indien HIBS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7 Garantie

7.1 HIBS biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
7.2 HIBS is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan HIBS) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan HIBS. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan HIBS schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4 Indien klachten van de afnemer door HIBS gegrond worden bevonden, zal HIBS naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van HIBS en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van HIBS) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van HIBS gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van HIBS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5 HIBS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
7.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens HIBS in gebreke is;
B) de afnemer of anderen de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken, zonder toestemming HIBS;
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van HIBS en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
E) typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
F) defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken; Op bepaalde, door HIBS aan te geven apparatuur, zal de fabrieksgarantie worden verstrekt op de voorwaarden en gedurende de termijn als door de fabriek is vastgesteld. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door de uitvoering van werkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden 3 (drie) maanden bedraagt. Eventuele voorrijkosten/verzendkosten kunnen in rekening worden gebracht. Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient op verzoek het bewijs van garantierechten getoond te worden. Dit bewijs bestaat uit een gedateerde aankoopbon/factuur.

Artikel 8. Betaling 

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice. De betaling dient te zijn voldaan binnen 7 dagen nadat een bestelling is geplaatst en dus de koopovereenkomst is gesloten.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van alle door HIBS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij HIBS zolang de afnemer de vorderingen van HIBS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van HIBS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.1
9.2 HIBS is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van HIBS zijn gebleven bij de klant terug te nemen.

Artikel 10. Privacy

10.1 HIBS respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door HIBS niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
10.2  informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website HIBS kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen HIBS worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van HIBS. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. HIBS is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van HIBS, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. HIBS is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
10.3 HIBS verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor HIBS geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 HIBS IS  niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
11.2 HIBS is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, eventuele onjuiste vermeldingen in de website en/of druk -en zetfouten op promotiemateriaal, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
11.3 HIBS geeft geen garanties over de inhoud en werking van deze website. HIBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken in deze website, problemen met het oproepen en bestellen van artikelen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door HIBS geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, etc., uitsluitend HIBS en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HIBS is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Klachten/geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar shop@hibsbv.nl.  Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

H.I.B.S. B.V.
Postadres:
Fregat 89
1991 MD Velserbroek
Vestigingsadres:
Claes Tillyweg 6
2031CW Haarlem

Kamer van Koophandelnummer : 34391171
Telefoon: 06-28081522 / 06-21434375
E-mailadres: shop@hibsbv.nl